WAR E WALTER?

WAR E WALTER?

WITUMENTÄ, WITUMENTÄ!

WAR E WALTER?

WITUMENT NOR!

WAR E WALTER?

WITUMENTÄ, WITUMENTÄ!

WAR E WALTER?

WITUMENT NOR!

WALTER WA I WENJAN

Å WALTER WA I WÄJKUM

WALTER WA I WÄJNES

MEN WAR E WALTER NU?

WAR E WALTER?

WITUMENTÄ, WITUMENTÄ!

WAR E WALTER?

WITUMENT NOR!

WAR E WALTER?

WITUMENTÄ, WITUMENTÄ!

WAR E WALTER?

WITUMENT NOR!

WALTER WA I WÅMUS

Å WALTER WA I WETTNES

WALTER WA I WASHINGTON

MEN WAR E WALTER NU?

WAR E WALTER?

WITUMENTÄ, WITUMENTÄ!

WAR E WALTER?

WITUMENT NOR!

WAR E WALTER?

WITUMENTÄ, WITUMENTÄ!

WAR E WALTER?

WITUMENT NOR!

WALTER WA I WIRÅLÅRU!